EEG Biofeedback, změna stravy a další podpůrné metody řeší zásadně symptomatiku autismu, ADHD, ADD aj.

Autismus včetně Aspergerova syndromu  patří do skupiny vývojových poruch, které se vyznačují problémy s komunikací, sociálními vztahy a opakujícím se repetitivním chováním. Do poruch autistického spektra patří několik typů chorob. Hlavní z nich je autistická porucha (klasický autismus) a Aspergerův syndrom.

 

Autistická porucha se obvykle projevuje v raném dětství.

Působí potíže ve třech hlavních oblastech vývoje: narušuje sociální dovednosti, komunikaci a omezuje chování. Dítě nereaguje na oslovení jménem, nebo když se na něj promluví,

vyhýbá se očnímu kontaktu, brání se fyzickému kontaktu, začíná pozdě mluvit a jeho řeč má zvláštní tón a rytmus, jeho reakce na sociální výzvy, např. na tváře a hlasy, jsou neobvyklé, opakuje pohyby, např. se pohupuje, vytváří si určité rituály, a pokud jsou změněny rozruší ho. Bývá nezvykle citlivé na hluk, světlo a dotyk, ale někdy si smyslových signálů nevšímá. Asi polovina dětí s autistickou poruchou má poruchy učení a u některých se objeví epileptické záchvaty. Některé děti s autismem však mají nadprůměrné schopnosti v určité oblasti, např. v mechanické paměti, nebo se velmi brzy naučí číst.

Děti s Aspergerovým syndromem mívají podobné příznaky, ale v mírnější formě, mnoho z nich má průměrnou nebo nadprůměrnou inteligenci a řeč se u nich rozvine v obvyklé době. Přesto mají velmi úzké zájmy, zdá se jim těžké komunikovat s vrstevníky, obvykle jsou nepružní a mají rádi rituály.

Jakým způsobem mohou terapie pomoci...

Náprava různými druhy terapií je velmi individuální a projevuje se většinou na úrovni snížení úzkostnosti, zmírnění jejích verbálních i motorických projevů.  Počet terapií je velmi individuální a záleží na stupni postižení.

U symptomatického autismu - tedy v případě, kdy se u dítěte projevují jen některé znaky autismu - je komplexní přístup k nápravě velmi nadějný.